Συμβούλιο Κοινότητας – Τι είναι και τι αρμοδιότητες έχει;

0
228

Τα Συμβούλια Κοινοτήτων αποτελούν βαθμίδα ενδοδημοτικής αποκέντρωσης. H λειτουργία τους καθορίζεται από το νόμο 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για την περίπτωση της Κοινότητάς μας, ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου είναι 5, εκ των οποίων ένας είναι ο Πρόεδρος.

Η συμμετοχή των Συμβούλων και του Προέδρου έχει τιμητικό χαρακτήρα και μόνο στον Πρόεδρο καταβάλλεται ένα ποσό ως έξοδα κίνησης. Στην περίπτωσή μας, το παραπάνω ποσό διατίθεται οικειοθελώς για την κάλυψη βασικών αναγκών καθαριότητας της Κοινότητας.

Τα Συμβούλια Κοινοτήτων δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν από μόνα τους κανένα έργο καθώς δεν διαθέτουν δικούς τους πόρους. Οι αποφάσεις και οι προτάσεις τους μεταβιβάζονται στην δημοτική αρχή έχοντας καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα.

Στο Συμβούλιο Κοινότητας ανήκει μεταξύ άλλων η μέριμνα:

  • Για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων
  • Για την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού
  • Για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας
  • Για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της κοινότητας, έχοντας ως καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου

Τέλος, το Συμβούλιο Κοινότητας εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις μεταξύ άλλων:

  • Για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί
  • Για την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής
  • Για τη συντήρηση των δημοτικών και αγροτικών οδών
  • Για την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας
  • Για την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην κοινότητα, την κάθε μορφής εκμίσθωση ή παραχώρηση εκτάσεων εντός των ορίων αυτής, καθώς και την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών εν γένει στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της κοινότητας

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των παρόντων μελών. Κάθε σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των κατοίκων της Κοινότητας.

Υ.Γ. Το παραπάνω κείμενο αποτελείται κυρίως από αποσπάσματα της ισχύουσας νομοθεσίας. Όσες προτάσεις δεν αποτελούν μέρος της ισχύουσας νομοθεσίας γράφονται με πλάγια γραμματοσειρά.