Απολογισμός 2020

0
1260

Παρά τα όσα προβλήματα δημιούργησε η πανδημία, το 2020 ήταν ένα αρκετά παραγωγικό έτος σε σχέση με τις εξελίξεις στην Κοινότητα Αγίων Δέκα. Παρακάτω αναφέρονται συγκεντρωτικά οι σημαντικότερες εξελίξεις που είχαμε στην Κοινότητά μας το περασμένο έτος.

Στον τομέα της καθημερινότητας, ολοκληρώθηκαν οι παρακάτω παρεμβάσεις:

Στον τομέα της ύδρευσης/άρδευσης, έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η ανόρυξη 2 γεωτρήσεων, με τη μία από αυτές να έχει ήδη λάβει έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών έχουμε προτείνει δύο ακόμα θέσεις για την έγκαιρη λήψη άδειας για μελλοντική ανόρυξη γεώτρησης.

Στον τομέα των έργων υποδομής:

Στον τομέα των μελετών, ολοκληρώθηκαν οι παρακάτω:

Στον τομέα των χρηματοδοτήσεων:

Επιπλέον των παραπάνω:

Για τον προγραμματισμό που υπάρχει για το 2021 θα ενημερώσουμε με σχετικό άρθρο μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού.