Συμβούλιο Κοινότητας – Τι είναι και τι αρμοδιότητες έχει;

0
835

Τα Συμβούλια Κοινοτήτων αποτελούν βαθμίδα ενδοδημοτικής αποκέντρωσης. H λειτουργία τους καθορίζεται από το νόμο 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στην περίπτωση της Κοινότητάς μας, ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου είναι 5, εκ των οποίων ένας είναι ο Πρόεδρος.

Η συμμετοχή των Συμβούλων και του Προέδρου έχει τιμητικό χαρακτήρα και μόνο στον Πρόεδρο καταβάλλεται ένα ποσό ως έξοδα κίνησης. Στην περίπτωσή μας, το παραπάνω ποσό διατίθεται οικειοθελώς για την κάλυψη βασικών αναγκών της Κοινότητας.

Τα Συμβούλια Κοινοτήτων δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν από μόνα τους κανένα έργο καθώς δεν διαθέτουν δικούς τους πόρους. Οι αποφάσεις και οι προτάσεις τους μεταβιβάζονται στην δημοτική αρχή έχοντας γνωμοδοτικό χαρακτήρα.

Στο Συμβούλιο Κοινότητας ανήκει μεταξύ άλλων η μέριμνα:

  • Για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων
  • Για την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού
  • Για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας
  • Για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της κοινότητας

Τέλος, το Συμβούλιο Κοινότητας εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις μεταξύ άλλων:

  • Για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί
  • Για την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής
  • Για τη συντήρηση των δημοτικών και αγροτικών οδών
  • Για την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας
  • Για την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην κοινότητα

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των παρόντων μελών. Κάθε σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των κατοίκων της Κοινότητας.